bachdh021199

NZDUSD Wait For Price Action at Trendline

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Sau cú False Brreak NZDUSD trở lại uptrend và Retest vùng KeyLevel. Chúng ta sẽ đợi PriceAction tại vùng Trendline để quyết định Action dài hạn cho NZDUSD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.