HHermes

NZDUSD!!! Sell limit - Buy limit với mô hình Cypher

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Chờ đợi là hanh phúc! Sell limit - Buy limit với Cypher NZDUSD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.