URIFX

20/101: Bán NZDUSD

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
D1: Correction vẫn còn nhiều time và space để tiếp cận lại vùng giá Balance tại 0.68.
H1: Bán vùng correction trong channel correction.
Đóng lệnh: dừng lỗ: -2%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.