dinhchien

NZDUSD - tăng tiếp đến sóng 5 Elliot

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Chờ về vùng sóng Symmetry (4) đánh lên sóng Symmetry (5)
- Mục tiêu 3: sóng 5 Elliot . Mục tiêu 1, 2: sóng e Elliot đã hoàn thành.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.