OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
I am following the correction. I marked the short position, the price and I opened the position. I have set a target where the positions will be closed

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.