NHCHUONG

NZDUSD

Giá xuống
NHCHUONG Cập nhật   
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Bình luận:
Seii thêm tai 0.6779
Bình luận:
Đóng tất cả sell NU tại 0.6787
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.