URIFX

NZDUSD => Cơ hội mua tốt.

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Nếu consolidated sẽ mua vào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.