FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Buy limit Nzdusd

entry 0.70357

sl 0.70078

tp 0.71132

RR 2.8
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.