FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
tructure - Cấu trúc thị trường :
H1 , H4, m15 đồng pha giảm

omentum - Động lượng :
+ Sóng tăng thoải dần
+ Sóng giảm dốc dần

-> Chờ mua tại vùng POC gần SwingHigh khi có các tín hiệu PA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.