FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NU trong trend tăng dài hạn. Tuy nhiên, theo channel thì có thể sell được