FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NU trong trend tăng dài hạn. Tuy nhiên, theo channel thì có thể sell được
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.