UnknownUnicorn4548749

OCEANUSDRT- Buy kiếm 30%- Lệnh Spot

Giá lên
BINANCE:OCEANUSDT   OCEAN / TetherUS
OCEANUSDRT- Buy kiếm 30%- Lệnh Spot
Buy tại vùng giá 1.5 là vùng hợp lưu MA20-MA50 trên H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.