ValimidShino

OCN/BTC

Giá lên
BITTREX:OCNBTC   None
OCN / BTC
Buy: 0.00000090 - 0.00000092
Sell: 0.00000103 - 0.00000108
Stop loss: 0.00000086 - 0.00000088
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.