#OCN lâu nay vãn là coin bơm thổi fomo rất mạnh . một đứa coin rơi của trx