HOSE:OGC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG
OGC Dự đoán tháng 10