ngocthachtdac

Nhận định dầu dài hạn ngày 21 tháng 4 năm 2022

CURRENCYCOM:OIL_CRUDE   Crude Oil
canh sell dầu vùng giá 113 đến 115.5 điều chỉnh về vùng 93 tp1 phá qua thì về tiếp vùng giá 70 hoặc sâu hơn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.