Tungle111

Dầu đang phản ứng tại vùng hỗ trợ $92/thùng

Giá lên
Tungle111 Cập nhật   
CAPITALCOM:OIL_CRUDE   Crude Oil
- Chiến lược giao dịch ưu tiên: Chờ mua
- Phân tích ý tưởng:
Hiện giá dầu đã giảm hơn 5% giá trị từ vùng 97 xuống vùng $93/thùng, tuy xu hướng giảm chưa hình thành nhưng hiện giá đang phản ứng tại vùng hỗ trợ 92.
Về cơ bản hiện Trung Quốc đang lockdown một số thành phố do phát hiện dịch bệnh, điều này ảnh hưởng đến nguồn cầu của nhiên liệu.
Về mặt kỹ thuật giá dầu vẫn còn một mốc hỗ trợ nữa quanh vùng 88-89, do đó chiến lược giao dịch ưu tiên sẽ chờ đợi giá về phản ứng tại vùng hỗ trợ này và mua với dừng lỗ dưới vùng hỗ trợ.
Giao dịch đang hoạt động

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.