TradeProPremium

OIL cần 1 sự điểu chỉnh để việc mua lên được an toàn

Giá lên
CURRENCYCOM:OIL_CRUDE   Crude Oil
#OIL: Giá dầu thô hiện tại đang là 79.83$ đang tiếp tục đạt giá cao mới trong dài hạn, thời gian gần đây do việc khủng hoảng năng lượng cho việc phát triển kinh tế, do vậy giá dầu khó lòng giảm sâu được. Có chăng thì chỉ nhà đầu tư chốt lời và giảm ngắn hạn, mức hồi khoảng 75-76. Mục tiêu dầu được cho là 90$, và có thể cao hơn nữa, giá dầu đã vượt đỉnh từ tháng 10/2018 do vậy cần 1 sự điểu chỉnh để việc mua lên được an toàn.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.