QuangDao

omg tăng mạnh trong giai đoạn tới

BITTREX:OMGUSD   OMG Network / US Dollar
phá vỡ đường hỗ trợ ( breaking out line support)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.