OKX:OMIUSDT   ECOMI/Tether
Phá đường bend trên. Nến D đang rút râu. Về 0,007 xem phản ứng mới buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.