Ninh-Do

ONT Buy

Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:ONTBTC   Ontology / Bitcoin
Vùng buy là sell như chart trên. Stoploss dưới vùng buy
Bình luận:
Done target 1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.