hiep12081

ONT/ETH Tín hiệu mua tốt

BINANCE:ONTETH   Ontology / Ethereum
ACE tham khảo thêm con ONT/ETH này nhé. Tín hiệu mua tốt rồi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.