Phamdong1969

ONTUSDT đang trên đà tăng.

Giá lên
BINANCE:ONTUSDT   Ontology / TetherUS
ONT trên khung 1d và khung 4h đều đang cho xu hướng tăng.
Mục tiêu là 0.85$ và 1.1$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.