BINANCE:ONTUSDT   Ontology / TetherUS
ONT giá lên theo chu kỳ hành vi giá (bơm từ từ) 25-50-75-100
quan sát thêm (13/3/2022)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.