Phamdong1969

OpenDao đã điều chỉnh xong

Giá lên
Cặp giao dịch Open/USDT trên sàn trao đổi UNIswap hơn 800% từ đáy của nó, đã điều chỉnh về vùng 0.38% fibo thoái lui.
Hiện nay giá đang phục hồi, nếu giá vượt đỉnh cũ tại 1.33$ thì xác nhận sóng 3 của 5 bước sóng đẩy. và đỉnh của sóng này khoảng từ 2.2$ - 2.6$
Đỉnh cuối của sóng 5 vào khoảng 3.6$ - 4$
Lưu ý nếu giá ko vượt đỉnh cũ thì sóng đẩy không được xác nhận!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.