CryptoWorldChannel

Xu hướng OST Ngày 4/5/2018

BINANCE:OSTBTC   None
Do tình hình btc up, OST sẽ chạm hỗ trợ 2900 nhiều lần, và lần cuối, sẽ up trend về mốc 32 34 36
Đây là nhận định theo cảm tính.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.