CryptoWorldChannel

Xu hướng OST Ngày 4/5/2018

BINANCE:OSTBTC   None
Do tình hình btc up, OST sẽ chạm hỗ trợ 2900 nhiều lần, và lần cuối, sẽ up trend về mốc 32 34 36
Đây là nhận định theo cảm tính.