hvdung14

PAN - Tuần 21/3/2021

Giá lên
HOSE:PAN   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN
Giá break mô hình tam giác. Mua khi retest
Entry: < 30000
SL: < 26800
TP: 36000
HOSE:PAN
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.