BanDang

Mua PAS vào 22/02/2021 giá 16 - 16.3

Giá lên
UPCOM:PAS   PHUONG ANH INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
Mua PAS vào 22/02/2021 giá 16 - 16.3
PAS là một cổ phiếu khá khỏe trong suốt 1 tháng qua.
Phiên ngày thứ 6 tuần trước, PAS đã cú rút chân cực hay
Mua PAS bạn sẽ có cơ hội nhận thêm 5% cổ tức tiền và 10% cổ tức cổ phiếu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.