anhanhthien

MUA PASC

Giá lên
ĐỖ VĂN THIỆN
04-01-2018 BUY LIMIT @ 0.0002070 SELL LIMIT @ 0.0002500
PASC XU HƯỚNG ĐANG LÊN
KỲ VỌNG BUY VÙNG HỖ TRỢ 0.0002070
CHỐT LỜI 0.0002500

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.