HOSE:PDR   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
Khuyến nghị mua PDR như sau:
- Giá mua: 26.5.
- Ngày mua: 03/12/2018.
- Tỷ trọng: 10 đến 20% NAV .
- Cutloss: nếu như giá ATC < 26.