HOSE:PDR   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
Khuyến nghị mua PDR như sau:
- Giá mua: 26.5.
- Ngày mua: 03/12/2018.
- Tỷ trọng: 10 đến 20% NAV .
- Cutloss: nếu như giá ATC < 26.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.