PureTA

PDR - tích lũy chặt thì sẽ break thôi

Giá lên
HOSE:PDR   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
- Giá mua: 26.6
- Giá cắt lỗ: 25.9
- Giá chốt lời: chốt 50% tại mức 28
- Tỷ trọng: 20% NAV
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.