PureTA

PDR - tích lũy chặt thì sẽ break thôi

Giá lên
HOSE:PDR   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
- Giá mua: 26.6
- Giá cắt lỗ: 25.9
- Giá chốt lời: chốt 50% tại mức 28
- Tỷ trọng: 20% NAV