HOSE:PET   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Có thể thấy trên biểu đồ kỹ thuật, chỉ báo xu hướng thấy cổ phiếu đang đạt tiêu chí mô hình xu hướng, cho thấy tín hiệu mua, các nhà đầu tư đang quan tâm đến mã cổ phiếu này. Với sự hẫu thuẫn của yếu tố cơ bản tốt.
Tuy nhiên, không nên mua cổ phiếu ngay lúc này.
Chỉ báo xu hướng cho những nhà đầu tư tăng trưởng.
Xin cảm ơn!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.