doantrungdu

Plan cho PFE theo sóng Eliot

NYSE:PFE   Pfizer, Inc
Giá hiện tại đã hoàn thành con sóng 1 và có vẻ kết thúc sóng 2
Chờ đợi giá chạy cho sóng 3 hình thành rõ hơn một chút nữa hoặc vào lệnh sớm
Entry:47$
Stoploss 42$
TP1: Vùng giá 60$
TP2: Thả
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.