doantrungdu

Plan cho PFE theo sóng Eliot

NYSE:PFE   Pfizer, Inc
Giá hiện tại đã hoàn thành con sóng 1 và có vẻ kết thúc sóng 2
Chờ đợi giá chạy cho sóng 3 hình thành rõ hơn một chút nữa hoặc vào lệnh sớm
Entry:47$
Stoploss 42$
TP1: Vùng giá 60$
TP2: Thả

Bình luận