HOSE:PHR   CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
- Biểu đồ Tuần: Uptrend ngắn hạn
- Biểu đồ ngày: Tại vùng demand 50.3, mẫu hình đảo chiều vai - đầu - vai, mua lên cho mục tiêu 59
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.