Trên đồ thị tuần PKB vẫn nằm trong trend giảm giá.
Trên đồ thị ngày đã cho tín hiệu tăng giá.
Giá hiện tại đang 0.000056
Nếu giá xuống dưới 0.000049 thì sẽ rớt tiếp.
Các mức có thể đạt được khi phục hồi là 0.000076 - 0.00011 - 0.000156

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.