Trên đồ thị tuần PKB vẫn nằm trong trend giảm giá.
Trên đồ thị ngày đã cho tín hiệu tăng giá.
Giá hiện tại đang 0.000056
Nếu giá xuống dưới 0.000049 thì sẽ rớt tiếp.
Các mức có thể đạt được khi phục hồi là 0.000076 - 0.00011 - 0.000156