phamvu1594

PLP Dòng nhựa - Tích luỹ đủ lâu.

Giá lên
HOSE:PLP   CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Chiến lược đánh dòng sản xuất trong nửa sau của 2021 tới thời điểm hiện tại vẫn đang hiệu quả do yéu tố chính sách hỗ trợ doanh nhiệp. Dòng nhựa cũng đc hưởng lợi từ chính sách kích thích kinh tế của chính phủ ( Theo Dự Đoán )
PLP - Tích luỹ khá lâu gần 1 năm vừa vượt đc xu hướng giảm. Sau 1 nhịp tăng đầu quanh 20-25% cần thời gian tích luỹ lại. Dự đoán tiếp tục xu hướng tăng, chỉ cần TT cân bằng là có thể chạy.
- Khuyến nghị:
+ Mua quanh: 10.6-10.7.
+ Target 1: 14
+ Target 2: 18.
+ Cutloss: Thủng 9.5
- Hàng có thể kê mua dài hạn.

Bình luận