xuanhaimmoer

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM - Kì vọng tăng

Giá lên
xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Kì vọng tăng
Bình luận:
Đạt lợi nhuận
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.