Tramanh1996

PLX vượt cản mạnh trên tuần

Giá lên
HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Nền giá vượt được vùng giá 53 đánh dấu xu hướng tăng trung hạn
- Khuyến nghị:
- Kê mua: 54.2-54.8
- Cutloss: 49
Target: 64
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.