DuesMarket

Lòng tham nào cũng phải có giới hạn - Cùng nhau chốt lời PLX nhé

HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Giá đã chạm Fibo 0.618, và đường kênh xu hướng.
Chốt lời và chờ đơi giá test fibo 50
Chúc mừng cả nhà nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.