WyckoffianVietnam

PLX- pha và sự kiện

WyckoffianVietnam Cập nhật   
HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
PLX pha D. Mục tiêu 72k.
Bình luận:
Pha D của PLX. Sau nhịp BU.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.