HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
PLX pha D. Mục tiêu 72k.
Bình luận: Pha D của PLX. Sau nhịp BU.