HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Mô hình tam giác tăng phá vỡ => Giá mục tiêu 66.5k
Bình luận: Thoát lệnh, giá đã không tiếp diễn xu hướng mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.