WyckoffianVietnam

PLX_ pha và sự kiện.

Giá lên
HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
PLX pha và sự kiện.
Mua và nắm giữ.