WyckoffianVietnam

PLX_ pha và sự kiện.

Giá lên
HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
PLX pha và sự kiện.
Mua và nắm giữ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.