nguyentruongnguyen

PLX đón sóng quý 2 và mẫu hình breakout

Giá lên
HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Kĩ thuật: Nằm trên đường MA10 tuần

Các đường MFI và RSI xu hướng tăng dài hạn

Breakout khỏi vùng tích lũy, chờ xem tuần có vol lớn để confirrm giá tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.