HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PNJ chờ đợi sau tết âm lịch , sau khi chia cổ tức. Theo lịch sử diễn ra , giá PNJ luôn có sự biến động lớn sau tết nguyên đán, và sau khi việc chia cổ tức. Nên hiện nay quan điểm của tôi vẫn là chờ đợi sau khi giá hồi về vùng cơ bản. Trên lý thuyêt PNJ đang sizeway vùng lớn, đã có cú phá vỡ qua vùng sizeway. Tuy nhiên tôi vẫn nghiêng về việc giá hồi lại điểm dưới vùng SZ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.