ModernDow

CHIỀN LƯỢC GIAO DỊCH PNJ - Ngày 16/08/2018

Giá lên
HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
- Phân tích hộp Darvas + kháng cư hỗ trợ
Mục tiêu ngắn hạn 110k, bán khi kết phiên dưới 95k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.