Ninh-Do

POA break tiếp tục hoàn thiện sóng tăng hiệu chỉnh

Giá lên
BINANCE:POABTC   None
Break out trên khung H4 cho 1 tín hiệu tăng trưởng của POA
target 14x và 18x
Bình luận: Đạt target
Bình luận: Done target