Ninh-Do

POA break tiếp tục hoàn thiện sóng tăng hiệu chỉnh

Giá lên
Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:POABTC   None
Break out trên khung H4 cho 1 tín hiệu tăng trưởng của POA
target 14x và 18x
Bình luận:
Đạt target
Bình luận:
Done target
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.