POE/BTC - Kèo cho a e thân thương đánh từ h đến sáng mai ko đạt tg sell lại ngay giá mua chênh lệch ko bao nhiu -+2
Buy: 0.00000185 - 0.00000186
Sell: 0.00000193 - 0.00000197
P/s: Phải cài cắt lỗ khí về 182. Qua đêm nay đến sáng ngày mai 9h sell lại bất cứ giá nào = lỗ 1 2 sts lời 1 2 sts cũng sell. Giá dự kiến bay trong đêm khi còn trên chart khi phá vỡ 182 thì vỡ. Nên chúng ta chấp nhận cắt lỗ 1 ít đánh đổi lời gần 10% 1 đêm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.