FTX:POLISUSD   POLIS / USD
polisusd . alt hầu hết đều đan có sóng hồi, 1 số alt mình check chart chia sẻ cho ae
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.