MewTrader_Mew

Cổ phiếu tiềm năng . Phân tích cổ phiếu POW

HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
HOSE:POW
- POW cũng tương tự như TPB , sau 1 đợt giảm giá rất mạnh thì dường như động lượng giảm cũng đã dần suy yếu
- Trong khung 1h thì mình càng thấy rõ hơn là POW đã tạo ra 1 cú phá vỡ xuống và sau đó đóng nên bên trên vùng hỗ trợ lại tạo thành 1 phá vỡ giả
Tổng kết:
- POW có thể xem xét gom 20% tổng tỷ trọng quanh khu vực này./

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.