dinhchien

POW - Kỳ vọng dài hạn 20%

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
- 4 đường EMAs 50-100-150-200 giữ xu hướng tăng mạnh.
- Quy luật xuyên thủng EMA đang giữ ở đường 200.
- H1 có double bottom .
* Không nên chơi Margin.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.