VuHungFX

Chờ mua cơ hội ngàn năm có một!

HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
Sau khi Break khỏi vùng giá bị false giá quay đầu lại rất nhanh theo nhịp của toàn thị trường. VNIndex đang test lại vùng break 1200 (trước thì xanh vỏ đỏ lòng, giờ thì đỏ cả vỏ và lòng). Đây là cơ hội để gom rất nhiều mã cổ phiếu tiềm năng trong đó có POW. Chờ giá về vùng hỗ trợ mạnh có dấu hiệu đảo chiều (nến pinpa..) thì hold nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.